Urodziła się: 7 maja 1848 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Mąż: (2)

1. Konstanty Bruni (1840-1877)

 

Ślub: 20 sierpnia 1868 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Laura (1869-1869)

- Izabela Zofia (1875-?)

 

2. Aleksander Aurelin Gudowski (1844-1882)

 

Ślub: 19 października 1878 roku (sobota) w Kościele pw.             Wszystkich Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?) 1914 roku w

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1852, 29 lutego (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1862, strona 63, numer aktu 125

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego dziewiątego Miesiąca Lutego tysiąc osemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie jedenastej zrana. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik przy Komisyji Rządowej Przychodów i Skarbu liczący lat trzydzieści cztery w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Ksawerego Kaniewskiego Profesora Sztuk pięknych, tudzież Maxymiliana Widal Urzędnika Okręgu Naukowego Warszawskiego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci żenskiej urodzoną tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu siódmym Maja tysiąc osimset czterdziestego osmego roku o godzinie dziesiątej zrana z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich obecnie lat dwadzieścia sześć mającej: — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dwudziestym czwartym Sierpnia tysiąc osimset czterdziestego dziewiątego roku przez Xiędza Jana Manna Hacketh, Bibliotekarza w Akademi Duchownej Rzymsko-Katolickiej, nadane zostały Jmiona Teodozja Ludwika, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyż wspomniany Xawery Kaniewski z Teodozją Majewską. Spóźnienie tego Aktu nastąpiło zpowodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

 

            (-) X. Kasper Wittmann WM po Prob.

                                               

(-) Józef Sbarbori     (-) Maxymilian Widal  (-) Xawery Kaniewski 

           ojciec  

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1868, 20 sierpnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1868, strona 169, numer aktu 118

 

Działo się w Warszawie dnia ósmego / dwudziestego Sierpnia tysiąc osiemset sześćdziesiatego ósmego roku o godzinie siódmej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Stanisława Zawadzkiego Rejenta Ziemskiej Kancelaryji Warszawskiej Gubernii i Antoniego Wernera Pisarza Sądu Apelacyjnego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Konstantym Bruni dwadzieścia osiem lat kawalerem, Pomocnikiem Kontrolera Sekretariatu Gubernialnej Komisyi Likwidacyjnej, urodzonym w Rzymskim Królestwie w mieście Rzym, synem Tajnego Doradcy Rektora Akademii Teodora Bruni i Angelii z domu Serni zamieszkałych w Sankt Petersburgu Cesarstwa Rosyjskiego, tymczasowo zamieszkałych na Pradze pod Warszawą w Parafii Praskiej, zamieszkałym przy ulicy Marszałkowskiej w Parafii Św. Krzyża pod numerem tysiąc czterysta trzydziestym i Teodozją Sbarbori panną, urodzoną w Warszawie w tutejszej Parafii, córką Józefa Sbarbori Nadwornego Doradcy byłego Urzędnika Komisji Finansów, i żony jego Ludwiki z Majewskich, zamieszkałych w Warszawie przy ulicy Bednarskiej  pod numerem dwa tysiące sześćset osiemdziesiątym trzecim, dwadzieścia lat mającej zamieszkałej w Parafii Świętego Jana niezmiennie przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona w Parafiach Warszawskich Świętego Jana i Świętego Krzyża, i Praskiej pod Warszawą dnia czwartego / szesnastego bieżącego miesiąca i roku. Od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie za zezwoleniem Konsystoryi Archidiecezji Warszawskiej dnia szóstego / osiemnastego  bieżącego miesiąca i roku pod numerem dwa tysiące dwieście sześćdziesiątym szóstym. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński narzeczonemu wydane przez Komisyię Likwidacyjną z drugiego / czternastego Sierpnia bieżącego roku za numerem dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydziestym pierwszym, przedstawiono w oryginale, pozwolenie obecnego osobiście przy akcie małźeńskim ojca nastąpiło słownie. Małżonkowie oświadczają iż zawarli umowę przedślubną w Warszawie przed Rejentem Kancelaryi Ziemskiej Gubernii Warszawskiej Wojciechem Śliwińskim dnia piątego / siedemnastego bieżącego miesiąca i roku. Religijny obrząd zawarcia małżeństwa dopełniony został przez Nas z upoważnienia p.o. Proboszcza Parafii Świetego Jana. Akt ten po przeczytaniu, Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany. 

(-) Konstanty Bruni                        (-) Teodozya Sbarbori

 

(-) Józef Sbarbori ojciec                (-) Ludwika Sbarbori Matka

 

(-) Stanisław Zawadzki Świadek    (-) Antoni Werner

(-) Ks. Ant. Biernacki p.o. Probo. i Urzęd. Stan. Cywil.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1878, 19 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1878, strona 289, numer aktu 187

 

Działo się w mieście Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świetych, dnia siódmego / dziewiętnastego października tysiąc osiemset siedemdziesiatego ósmego roku o godzinie w pół do siódmej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Kazimierza Zaruskiego Urzędnika i Józefa Brzezińskiego członkiem Siedleckiego Sądu Okręgowego, obydwóch zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Aleksandrem Aurelinem Gudowskim kawalerem, lat trzydzieści cztery mającym, członkiem 

Warszawskiego Sądu Okręgowego, urodzonym w Warszawie synem Longina i Joanny z Szypnickich małżonków Gudowskich, zamieszkałym przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem tysiąc trzysta siedemdziesiątym trzecim w tutejszej Parafii— i Teodozją Bruni wdową po Konstantym zmarłym w zeszłym roku, trzydzieści lat mającą, urodzoną w Warszawie, córką Józefa i Ludwiki z Majewskich małżonków Sbarbori, zamieszkałej przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem tysiąc trzysta siedemdziesiątym trzecim w tutejszej Parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszona w tutejszej Parafii dnia dziesiątego / dwudziestego drugiego, siedemnastego / dwudziestego dziewiątego i dwudziestego czwartego Września / szóstego Października bieżącego roku. Nowozaślubiony przedstawił pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński, otrzymane od Warszawskiego Sądu Ogręgowego w dniu 5/17 września bieżącego roku za numerem 3253. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Stanisław Niewiarowski w obecności Księdza Józefa Kozubskiego wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu, Nowozaślubionym i świadkami i Nami podpisany. 

 

(-) Aleksander Gudowski        (-) Teodozya Bruni

(-) Kazimierz Zaruski               (-) Józef Brzeziński

                     (-) Ksiądz Władysław Zybert wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,