Urodził się: 25 czerwca 1838 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Rodzice:

- Giacomo "Jakób" Sbarbori (1794-1845)

- Joanna Skibniewska (1796-1856)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan (1818-1877)

- Joanna Anneta (1820-?)

- Aleksander Franciszek (1822-1823)

- Aleksander Garbryel (1824-?)

- Jan Teofil (1825-?)

- Apolonia Rozalia (1826-?)

- Maryanna Aniela (1830-?)

- Antoni Paulin (1832-1832)

- Julianna Karolina (1834-?)

 

Żona:

- Ludwika Antonina Szypowska (1843-1915)

 

Ślub: 19 kwietnia 1860 roku (czwartek) w Kościele Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Władysława Zofia (1861-?)

- Ambroży Wacław (1865-?)

- Teodozja Jadwiga (1866-?)

 

Zmarł: 28 października 1903 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1860, 19 kwietnia (czwartek)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1860, strona 460, numer aktu 68 

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Alexandra dnia dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osmset sześćdziesiątego roku o godzinie szóstej rano.

Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Mikołaja Podwerbnego Urzędnika z Jntendentury lat trzydzieści trzy i Józefa Bandurskiego Urzędnika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej lat dwadzieścia sześć mających obydwóch tu w Warszawie przy Ulicy Widok pod liczbą tysiąc pięćset siedmdziesiąt cztery zamieszkałych.— Na dniu dzisiejszym, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Władysławem Sbarbori kawalerem, Praktykantem przy Fabryce Żelaznej w Warszawie, z Jakóba Restauratora i Joanny z Skibniewskich małżonków Sbarbori iuż nie żyjących Urodzonym lat dwadzieścia dwa mającym —a= Ludwiką Antoniną Szypowską Panną przy Matce zostającą w Mieście Łęczycy Guberni Warszawskiej z Juliana Obywatela iuż zmarłego i żyjącej tu w Warszawie Emilii z Cybulskich małżonków Szypowskich urodzoną lat szesnaście miesięcy dziewięć mającą, obojgiem tu w Warszawie przy ulicy Brackiej pod liczbą tysiąc pięćset osimdziesiąt dwa litera d. i l w Parafii tutejszej zamieszkałym. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w Parafii tutejszej w dniu piętnastym bieżącego miesiąca i roku, zaś od dwóch nastepnych Udzielona została Dyspensa przez Jaśnie Wielmożnego Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego z daty siedemnastego Kwietnia roku bieżącego za Numerem sześćset osimdziesiąt siedm. — Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli — Pozwolenie Matki Nowozaślubionej ustne oświadczone zostało. - Akt Religijny odbyty został przez Księdza Teofila Swiderskiego tutejszego Wikaryusza — Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, został podpisany wraz z Matką Nowozaślubionej. —

 

(-) Władysław Sbarbori

(-) Ludwika Antonina Szypowska    (-) Mikołaj Podwerbny

(-) Emilia Szypowska             (-) Józef Bandurski

              (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                             Kanonik Metropolitalny Sedzia

                                 Pokoju i Proboszcz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,