Urodził się: 1 października 1867 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Anzelm Dobromir Krysiński (1836-1885)

- Zofia Anastazja Nowakowska (1848-1877)

 

Rodzeństwo: (5)

rodzone: (4)

- Marya Regina (1869-1872)

- Jadwiga Aniela (1871-1874)

- Andrzej Władysław (1873-1944)

- Janina Zofia (1875-1944)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (1)

- Zofia Teofila (1882-?)

 

Żona:

- Apolonia Scholastyka Boretti (1870-1954)

 

Ślub: 13 czerwca 1893 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (8)

- Remigiusz (1894-1895)

- Stanisław Augustyn (1896-1971)

- Jerzy Mieczysław (1897-1897)

- Maria Cecylia (1898-1971)

- Anna Czesława (1901-1959)

- Eugenia Janina (1902-1971)

- Jędrzej Jan (1904-1993)

- Zofia (1908-?)

 

Zmarł: 27 grudnia 1943 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim  kw. 76, rząd 5, p. 21

 

Pierworodne dziecko Anzelma i Zofii.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:

 

 

Rok 1893, 13 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 106, numer 212

 

Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafii Wszystkich Świetych, dnia pierwszego / trzynastego Czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie siódmej wieczorem - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Marjana Wiktora Eleszkiewicza i Mirona Płaczkowskiego, obydwóch pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Dobromirem Remigiuszem Krysińskim kawalerem, dwadzieścia sześć lat mającym, urodzonym w Warszawie w parafii Św. Krzyża, synem zmarłych Anzelma Dobromira i Zofii z Nowakowskich małżonków Krysińskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Wiślanej pod numerem dwa tysiące siedemset czterdziestym trzecim w parafii Św. Antoniego — i Apolonią Scholastyką Boretti panną, przy matce zostającą, dwadzieścia trzy lata mającą, urodzoną w Warszawie w tutejszej parafii Córką niegdy Marcelego i żyjącej Rozalii z Tworkowskich małżonków Boretti, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset dziewiętnastym w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafii Św. Antoniego i tutejszej w dniach szesnastym / dwudziestym ósmym, dwudziestym trzecim Maja/ czwartego Czerwca i trzydziestym Maja/ jedenastym Czerwca roku bieżącego. - Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom  przeczytany, Nimi i Nami podpisany -

 

 

(-) Dobromir Remigijusz Krysiński   (-) Apolonja Scholastyka Boretti

(-) Wiktor Marjan Eleszkiewicz     (-) Miron Płaczkowski

 

 

                                   (-) Ks. Wincenty ..................... Wikariusz

 

 

 

W latach 1901-1904 roku Urzędnik Warszawsko-Wiedeńskiej Żelaznej Koleii zamieszkały w Jordanowicach   (par. i gm. Grodzisk Maz., pow. błoński).

W roku 1929 Kierownik Kasy Emerytalnej w Radomiu.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,