Urodził się: 6 maja 1833 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Andrzej Klemens Erazm Janikowski (1799-1864)

- Antonina Karolina Anna Paulina Mianowska (1811-1863)

 

Rodzeństwo: brak

 

Żona:

- Eufemia Prylińska (1846-1927)

 

Ślub: 11 lutego 1866 roku (niedziela) w Kościele pw. Panny Maryi              w Warszawie

Dzieci: (4)

- Stanisława (1866-1896)

- Ludwik Andrzej (1868-1911)

- Antonina Waleria Eufrozyna (1870-1942)

- Anna Ludwika (1877-?)

 

Zmarł: 21 kwietnia 1881 roku (czwartek) w Krakowie

 

Pochowany: na Cmentarzu Rakowickim kw. II b

                           - grobowiec rodzinny

 

? dziecko Andrzeja i Antoniny.

 

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwipis Kościelny      wtóropis ASC

 

 

Rok 1833, 23 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Księga Chrztów, Tom z lat 1833-1835, strona 153, numer aktu 300

 

Działo się w Warszawie, dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca Maja tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego Roku, o godzinie piątej z południa. Stawił się Andrzej Janikowski, Doktor Medycyny i Chirurg, liczący lat trzydzieści trzy w Warszawie przy Ulicy Podwale pod liczbą pięćset dziewięćdziesiąt zamieszkały, w obecności Xiędza Aleksandra Weselińskiego, Prefekta Szkoły Woiewódzkiej w Warszawie, liczącego lat trzydzieści siedem przy Ulicy Świętoiańskiej, pod liczbą drugą, tudzież Teofila Janikowskiego, Kupca tutejszego, liczącego lat trzydzieści ieden, przy Ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć, obudwóch w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci męzkiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego na dniu szóstym Miesiąca i Roku bieżących, o godzinie pierwszej z południa, z jego Małżonki Antoniny z Mianowskich, mającej lat dwadzieścia ieden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały Imiona Stanisław, Paweł, Jan, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Teofil Janikowski z Anną Mianowską. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu słabości Matki. Niniejszym Akt stawającym i Świadkom przeczytany, podpisany został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

   Xiądz August Sieklucki Wikariusz Metropolitalny Warszawski

 

   (-) Andrzej Janikowski Oyciec  (-) X. Aleksander Weseliński  (-) Teofil Janikowski

 

 

 

Ukończył Wydział Lekarski w Dorpacie na słynnym Uniwersytecie założonym w 1632 roku przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Uniwersytet ten wówczas był bardzo prestiżowym.

W roku 1856 uzyskał tytuł doktora medycyny

Do roku 1861 przebywał na dalszych studiach za granicą.

W roku 1861 został ordynatorem Szpitala Dzieciatka Jezus w Warszawie, pracując jednocześnie jako bibliotekarz Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i jako redaktor "Pamiętnika" tego Towarzystwa.

 

W roku 1866 bierze ślub z Eufemią Prylińską siostrą znanego Architekta Warszawskiego, działającego później w Krakowie  Tomasza Prylińskiego.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1866, 11 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866 roku, strona 218, numer aktu 49

 

Działo się w Warszawie dnia jedenastego Lutego, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Aleksandra Mianowskiego Urzędnika lat pięćdziesiąt i Radosława Stolzman Obywatela lat trzydzieści cztery mających, w Warszawie zamieszkałych pierwszego pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt pięć, drugiego pod liczbą Dwatysiące dwieście trzydzieści sześć, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Janikowskim kawalerem Doktorem Medycyny w Parafii Św. Jana pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt siedm zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Andrzeja Doktora Medycyny i jego małżonki Antoniny z Mianowskich w Warszawie zmarłych, lat trzydzieści dwa mającym, a Eufemią Prylińską Panną przy Matce w Parafii tutejszej pod liczbą Dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć zamieszkałą urodzoną w Warszawie z Tomasza Adwokata i jego małżonki Ludwiki z Jastrzębskich, w Warszawie Ojca zmarłego, lat dziewiętnaście liczącej. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu dwudziestym ósmym stycznia roku bieżącego w parafii Św. Jana i tutejszej, od dwóch zaś zapowiedzi Władza Archidyecezialna Duchowna dyspensę na piśmie udzieliła, nadto pozwolenie Matki ze strony Nowozaślubionej ustnie udzielone zostało. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Nowozaślubionym, Matce Nowozaślubionej i Świadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany został. -

 

(-) Stanisław Janikowski               (-) Eufemia Prylińska

(-) Ludwika I voto Prylińska 2. Stolzman   (-) Aleksander Mianowski

(-) Radosław Stolzman        (-) Xiądz Aleksander Maciej

    Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi.

 

 

 

Także w 1866 roku zgłasza do Wydziału Lekarskiego Uniwerytetu Jagiellońskiego w Krakowie swą kandydaturę na opróżnioną po Karolu Gilewskim katedrę medycyny sądowej i policji lekarskiej.

Jako zwyczajny profesor rozpoczął swoje wykłady z początkiem roku akademickiego 1866/7. Rozwija żywą działalność w kierunku podniesienia znaczenia medycyny sądowej, domagając się od sądu, aby profesor medycyny sądowej był stale wzywany do wykonywania sekcji sądowych i aby Magistrat m. Krakowa powierzył mu wykonywanie sekcji policyjno-sanitarnych. Dotychczas bowiem sekcje te były wykonywane przez doraźnie wzywanych lekarzy.

Janikowski wystarał się w Wiedniu o stworzenie specjalnego prosektorium sądowo-lekarskiego, a uzyskawszy dotacie na urządzenie tegoż, stworzył zaczątki zakładu medycyny sądowej.

 

Ogłosił 47 prac kazuistycznych oraz 3 prace treści ogólnej:

O różnicy oparzelisk sprawianych za życia lub pośmiertnych (W. 1860),

Uwagi o wykładzie medycyny publicznej szczególnie sądowej w uniwerytecie paryskim i niektórych niemieckich (W. 1861),

Szemat słownictwa rodzajów śmierci.

Wspólnie z doktorami Kremerem i Oettingerem opracował Słownik terminologi lekarskiej polskiej.

Jako znawca i miłośnik języka polskiego starał się szczególnie starannie ustalić polskie terminy lekarskie. Niejednokrotnie w tym celu podejmował badania starego języka polskiego, względnie czeskiego i chorwackiego.

 

Mimo swych zajęć Janikowski znajdował jeszcze czas na wygłaszanie dla publiczności popularnych wykładów o higienie; znany był również jako opiekun młodzieży akademickiej.

 

Janikowski był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i komisarzem rządowym przy egzaminach ścisłych [1880/81], członkiem nadzwyczajnym Akademii Umiejętności, wiceprezesem Wydawnictwa Dzieł Lekarskich Polskich, członkiem wielu towarzystw lekarskich, prezesem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, przewodniczącym Wydziału Gospodarczego II Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, redaktorem "Przeglądu Lekarskiego", wreszcie założycielem i redaktorem krótko istniejącego "Dwutygodnika Medycyny Publicznej".

 

 

 


  

Źródła:

 

- Archiwum Kościoła pw. Św. Jan Chrzciciela w Warszawie,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Polski Słownik Biograficzny - Tom X, str. 520,