Urodził się: 2 września 1843 roku (sobota) we wsi Zamienie

                         (par. Raszyn, gm. Falenty, gub. warszawska)

Rodzice:

- Alexander Józef Dyzmański (1817-?)

- Franciszka Ludwika Słowikowska (1824-1844)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Jadwiga Sabina Jaźwińska (1846-?)

 

Ślub: 18 maja 1864 roku (środa) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Helena (1866-1867)

- Stefanja Maryanna (1868-?)

- Wacław Maryan Hipolit (1874-?)

- Alexander (1877-1877)

- Stanisław Bronisław (1878-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Alexandra i Eleonory.

 

Uczeń Instytutu Szlacheckiego.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1864, 18 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1864, strona 99, numer aktu 99

 

Działo się w Warszawie dnia ośmnastego Miesiąca Maja tysiąc osiemset sześćdziesiąt czwartego roku o godzinie szóstej z południa.

Wiadomo czynimy że w obecności świadków Walentego Jaźwińskiego obywatela ziemskiego we wsi Rudzienko Guberni Warszawskiej mieszkającego, stryja zaślubionej, i Józefa Higsbergera Dyrektora Banku Polskiego w Warszawie zamieszka, pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie i przez podpisanego, /: z mocy upoważnienia Konsystorza Jeneralnego Archidyecezyi Warszawskiej :/ pobłogosławione małżeństwo między: Szczepanem Alexandrem Dyzmańskim kawalerem z własnych funduszy utrzymującym się, w Warszawie poprzednio przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedm w Parafii Świętego Jana, obecnie przy Ulicy Smolnej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset siedmdziesiąt dziewięć w Parafii Świetego Krzyża stale zamieszkałym, urodzonym we wsi Zamieniu Gubernii Warszawskiej z niegdy Alexandra Józefa Dyzmańskiego Obywatela Ziemskiego, i Eleonory Franciszki z Słowikowskich małżonków lat dwadzieścia skończonych mającym, a Jadwigą Sabiną Jaźwińską panną córką Felixa Jaźwińskiego obywatela ziemskiego i Ludwiki z Nowodworskich małżonków we wsi Woli Ossowińskiej Guberni Lubelskiej zamieszkałych, zrodzoną we wsi Wola Ossowińska w wyż wspomnianej Gubernii lat ośmnaście skończonych mającą we wsi Wola Ossowińska Parafii Kock Dyecezyi Podlaskiej Guberni Lubelskiej przy rodzicach swych stale zamieszkałą.— Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siedemnastym, dwudziestym czwartym Kwietnia i pierwszym Maja roku bieżącego, w Kościele Parafialnym Kock, zaś w dniach dwudziestym czwartym Kwietnia, pierwszym i osmym Maja tegoż roku w Kościele Parafialnym Warszawskim Świetego Jana. — Co do zapowiedzi w Kościele Parafialnym Warszawskim Świetego Krzyża, takowe w skutek udzielonego Jndultu przez Władzę Duchowną Archidyecezyi Warszawskiej pod dniem ośmnastym bieżącego miesiąca i roku nie poprzedziły. Jako też zezwolenie ustne obecnych temu Aktowi przydanego opiekuna zaślubionego prawnie ustanowionego i Ojca zaślubionej.— Tamowania małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. — Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z zaślubionymi, ojcem zaślubionej, opiekunką i przydanym opiekunem zaślubionego oraz świadkami.

 

(-) Helena Dyzmańska opiekunka

 

(-) Szczepan Alexander Dyzmański (-) Jadwiga Sabina Jaźwińska

 

(-) Felix Jaźwiński    (-) Karol Masłowski przydany opiekum

 

(-) Walenty Jaźwiński     (-) Józef Higenberger

 

           (-) X. Antoni Biernacki po Prob. i Urzęd. Stan. Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,