Urodził się: ok. 1812 roku w Cuzzago lub Cucciago

                         (prow. Palanzo, Królestwo Sardynii)

Rodzice:

- Antonio Boretti (?)

- Maryanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Paweł (1797-1831)

 

Żona: (2)

1. Maryanna Lewandowska (1817-1859)

 

Ślub: 17 listopada 1847 roku (środa) w Kościele pw. Św. Jakuba

             w Piotrkowie Trybunalskim

Dzieci: (2)

- Felix (1848-1848)

- Adam (1851-1855)

 

2. Matylda Majer (1833-?)

 

Ślub: 16 października 1864 roku (niedziela) w Kościele pw. NSP

            Jezusa w Parznie  (gm. Kluki, pow. piotrkowski)

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 24 lutego 1889 roku (niedziela) w Piotrkowie Trybunalskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Marianny.

 

Majster profesji stolarskiej.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1847, 17 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

Księga Ślubów, Tom z 1847 roku, strona 246, numer aktu 51

 

Działo się w Mieście Piotrkowie dnia siedemnastego listopada Tysiąc Ośemset czterdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Franciszka Oleszczyńskiego obywatela lat czterdzieści ośm i Augustyna Montyczyngivera lat trzydzieści siedm liczących , w Piotrkowie zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Piotrem Boretti Kawalerem Stolarzem, urodzonym w Wsi Cuzzago Prowincji Palanzo  Państwie Sardyńskim z Antoniego i Maryi małżonków Borettów obojga już nieżyjących w Piotrkowie zamieszkałym lat trzydzieści cztery liczącym, a Maryanną Zielińską wdową  córką Sebastiana i Maryanny małżonków Lewandowskich obojga już nieżyjących urodzoną i zamieszkałą w Piotrkowie, lat dwadzieścia dziewięć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Parafialnym Piotrkowskim w dniach niedzielnych trzydziestym pierwszym Października, siódmym i czternastym Listopada, roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż niezawarli między sobą umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany, podpisanym przez tych został. -

 

                                                                                            (-) W.Głuchowski Z.P.

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1864, 16 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. NSP Jezusa w Parznie

Księga Ślubów, Tom z 1864 roku, strona 19, numer aktu 37

 

Nr 37 Apoloniów Kolonia

 

Działo się w wsi Parznie dnia szesnastego Października Tysiąc ośemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie Siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Donata Karpowicza Sekretarza Powiatu Piotrkowskiego lat czterdzieści sześć i Johana Hasner Stolarza lat pięćdziesiąt sześć mających w mieście Piotrkowie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Piotrem Boretti wdowcem po zmarłej w mieście Piotrkowie w dniu dwudziestym czwartym Września Tysiąc osimset pięćdziesiątego dziewiątego roku Maryannie z Lewandowskich Boretti, synem niegdy Antoniego i Maryanny małżonków Boretti, w mieście Palanzo  w Królestwie Sardyńskiem urodzonym, a w Piotrkowie zamieszkałym lat pięćdziesiąt liczącym stolarzem, a Matyldą Berłowską, po zmarłym w dniu siedemnastym Maja Tysiąc osimset pięćdziesiątym ósmym roku Ignacym Berłowskim pozostałą wdową, we wsi Dąbrówce urodzoną córką Józefa i Heleny z Łowickich małżonków Majerów, na koloni Apoloniów zamieszkałą, lat trzydzieści jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach drugim, dziewiątym i szestnastym bieżącego miesiąca i roku w dwóch kościołach parafialnych, Piotrkowskim i tutejszym ogłoszone. Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedslubnej niezawarli. Obrząd religijny przez  Xiędza Jana Góreckiego Proboszcza miejscowego dopełniony został. Akt ten po odczytaniu przez Nas wraz z nowozaślubionymi i świadkami podpisanym został. -

 

(-) Matylda Berłowska Boretti       (-) Piotr Boretti

      Nowo zaślubiona            (-) Donaty Karpowicz    (-) Johan Gasner

(-) X. Jan Konstanty Górecki Proboszcz Parzna Ustrzy. Akta Sta. Cyw.

 

                                                                                            (-) W.Głuchowski Z.P.