Urodził się: 17 listopada 1813 roku (sobota) w Warszawie

 

Rodzice:

- Jan Gottlieb Wilhelm Beyer (1778-1819)

- Henrietta Sophia Maria Minter (1782-1855)

 

Rodzeństwo: (2)

- Karol Henryk Ludwik (1815-1855)

- Karol Adolf (1818-1877)

 

Żona:

- Adella Gnatowska (1817-?)

 

Ślub: 17 listopada 1836 roku (czwartek) w Kościele pw. Panny Maryi              w Warszawie ( rozwiązane 5 października 1858 roku ) 

Dzieci: (2)

- Róża Bronisława (1837-?)

- Juliusz Karol (1839-?)

- Władysław Jan (1844-?)

 

Zmarł: 22 lutego 1874 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym

                           w Warszawie  kw. E, rząd 3, nr 13

 

Pierworodne dziecko Jana i Henrietty.

 

Oficer Wojska Polskiego.

 

Inżynier Komunikacji Lądowej i Wodnej.

 

Właścicielem majątku ziemskiego Obrąb (gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski).

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 17 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1836 roku, strona 210, numer aktu 210

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Siedemnastego Listopada, Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego Szóstego roku o godzinie wpół do dziesiątej przedpołśudniem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności świadków Jana Nepomucena Łaskowieckiego Adwokata Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy ulicy Nalewki pod liczbą Dwatysiące Dwieście trzydzieści sześć zamieszkałego lat Czterdzieści ieden liczącego, i Tomasza LeBrun Podsekretarza Rady Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie przy Ulicy ŚwietoJerskiey pod liczbą Tysiąc Siedemset Sześćdziesiąt dziewięć zamieszkałego lat trzydzieści sześć mającego. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religiynie Małżeństwo między Wilhelmem Alexandrem Stanisławem trzechjmion Beyer kawalerem Dziedzicem wsi Obrąb w Obwodzie Stanisławowskim położonym i tamże zamieszkałym, urodzonym w Mieście Warszawie z Wilhelma i Henryety z Mintrów Małżonków Beyerów Oyca nieżyjącego Matki żyjącej w Mieście Warszawie zamieszkałej lat dwadzieścia trzy mającym, a panną Adellą Córką Jana i Józefy z Jankowskich Małżonków Gnatowskich Oyca nieżyjącego Matki żyjącej we wsi Przykorach Obwodzie Stanisławowskim zamieszkałey lat dziewiętnaście nieskończonych liczącą we wsi Pawłowicach Parafii Rembertowskiej Obwodzie Warszawskim urodzoną a na teraz we wsi Przykorach Parafii Postoliskiey Obwodzie Stanisławowskim przy matce swey zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi  ze strony nowozaślubionego w dniach Trzydziestym Października, Szóstym i Trzynastym Listopada roku bieżącego w Kościele wyznania Ewangelicko Reformowanego, ze strony nowozaślubioney tylko dwie zapowiedzi w dniach Dwudziestym trzecim i Trzydziestym Października tegoż roku w Kościele Parafii Postoliskiey, od trzeciey zaś zapowiedzi Władza Archidyecezyalna Duchowna Dyspensę udzieliła. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Nadmienia się tu zarazem, iż pomiędzy powyż rzeczonymi osobami pobłogosławione zostało Małżeństwo przez niżej podpisanego na mocy udzielonego pozwolenia na piśmie przez Xiędza Jakuba Woydę proboszcza Parafii Postoliskiej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas, Nowozaślubionych, i obie Matki tychże oraz przytomnych świadków podpisany został. -

                                            (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Józef Brocki Wikaryusz Parafii Panny Maryi -

 

(-) Wilhelm Stanisław Beyer              (-) Adella Gnatowska

(-) Józefa Gnatowska                      (-) Henrietta Beyer

(-) Jan Łaskowiecki                         (-) Tomasz LeBrun

 

 

Na marginesie aktu napisano:

 

" z polecenia Prokuratora przy Sądzie Apellacyjnym Królestwa Polskiego czyni się wzmiankę, iż wyrokiem prawomocnym Sądu Konsystorskiego Ewangelicko Reformowanego z dnia dwudziestego trzeciego Września / piątego Października tysiąc ośmset piędziesiatego ósmego roku wydanym, małżeństwo Beyerów rozwiązane zostało - (-) podpis nieczytelny Pisarz Sądu Pokoju Okr. M. Warszawy Wydz. Pierwszego"

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archideiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy,