Urodził się: 23 marca 1815 roku (czwartek) we wsi Żerosławice

                         (par. i gm. Charłupia Mała, pow. sieradzki) 

Rodzice:

- Andrzej Szypowski (1769-1852)

- Jadwiga Teressa Korzenicka (1781-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszka (1806-1873)

- Hieronim (1809-?)

- Honorata (1810-?)

- Józefa (1814-?)

- Bibianna Elżbieta (1817-?)

- Placyda Teresa (1819-?)

- Balbina (1821-?)

- Stanisław Kostka (1823-?)

 

Żona: (2)

1. Ludwika Strońska (1812-1839)

 

Ślub: 6 maja 1838 roku (niedziela) w Kościele pw.  Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: (1)

- Antoni (1838-1839)

 

2. Maryanna Sakowska (1809-?)

 

Ślub: 19 stycznia 1840 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Adam (1840-?)

- Stanisław Antoni (1843-1855)

- Wiktorya (1845-?)

- Władysław Leon (1848-1851)

- Franciszka (1852-1854)

 

Zmarł: 30 grudnia 1856 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Andrzeja i Teressy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1815, 25 marca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej

Księga Chrztów, Tom z roku 1815, strona 9, numer aktu 32

 

Działo się we wsi Żerosławice dwudziestego piątego marca tysiąc osiemset piętnastego roku o godzinie. Stawił się Andrzej Szypowski posessor dzierżawca majątku Żerosławice lat czterdzieści pięć mający w obecności i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się w tejże wsi dnia onegdajszego bieżącego roku o godzinie jego małżonki Jadwigi Teressy z Korzenickich lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym odprawionym dzisiaj nadano imiona Emeryk Wojciech Wincenty, a rodzicami chrzestnymi byli ski i ska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, z Nami i podpisany został.

 

(-) Andrzej Szypowski            (-) Ksiądz podpis nieczytelny

                                                        

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1838, 6 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1838, strona 58, numer aktu 58

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia szóstego Maja, Tysiącznego Ośmsetnego Trzydziestego Ósmego Roku o godzinie drugiej popołudniu. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Jakóba Kaltenbach Obywatela w Warszawie przy Ulicy Długiej pod liczbą pięćset siedemdziesiąt sześć zamieszkałego lat pięćdziesiąt liczącego i Alexandra Jerzykiewicza Dozorcy Policyjnego w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset ieden zamieszkałego lat dwadzieścia trzy mającego: Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Emerykiem Szypowskim kawalerem z własnego funduszu utrzymującym się w Warszawie w Parafii Świetego Jana zamieszkałym, urodzonym we wsi Rzerosławicach Guberni Kaliskiej z Andrzeja i Teressy z Korzenickich małżonków Szypowskich żyjących w Mieście Łodzi zamieszkałych lat dwadzieścia trzy mającym, a Ludwiką Pomianowską wdową jak dołączony anex przekonująca, w Warszawie przy ulicy Mostowej pod liczbą Dwieście dwadzieścia trzy zamieszkałą w Parafii tutejszej, urodzoną w Warszawie z Jana i Scholastyki Małżonków Strońskich lat dwadzieścia sześć liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach Dzwudziestym piątym Lutego, Dwudziestym drugim i Dwudziestym dziewiątym kwietnia roku bieżącego w Parafii Św. Jana, w dniach zaś piętnastym, dwudziestym drugim i Dwudziestym dziewiątym kwietnia tegoż roku w Parafii tutejszej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas Nowozaślubionych i świadków podpisany został. —

 

(-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Aleksander Maciej Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

(-) Emeryk Szypowski           (-) Ludwika Pomianowska

(-) Jakób Kaltenbach             (-) Alexander Jerzykiewicz

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1840, 19 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1840, strona 364, numer aktu 6

 

Działo się w Warszawie, dnia dziewietnastego Miesiąca Stycznia, tysiąc ośmset czterdziestego Roku o godzinie czwartej z południa.— Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Mateusza Kosińskiego,  handlarza, liczącego lat trzydzieści przy ulicy Krzywekoło, pod liczbą sto  ośmdziesiąt siedem, i Wincentego Łąckiego, Rewizora dochodów Tabacznych, liczacego lat czterdzieści dwa przy Ulicy Marszałkowskiej, pod liczbą tysiąc trzysta siedmdziesiąt, obudwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religiynie i przez niżej podpisanego pobłogosławione Małżeństwo, między Emerykiem Szypowskim, wdowcem po Małżonce swey, Ludwice z Strońskich, Roku zeszłego, w Parafii tutejszej zmarłej, officyalistą w Administracyi konsumpcyiney, przy Ulicy Krzywekoło, pod liczbą sto ośmdziesiąt siedm, w Parafii tuteyszey od roku zamieszkałym, urodzonym we Wsi Żerosławicach Guberni Kaliskiey, z niegdy Andrzeja Szypowskiego, dzierżawcy i Teressy z Korzenickich Małżonków, mającym lat dwadzieścia siedm; a Maryanną Sakowską, panną Córką, niegdy Jana Sakowskiego, Gospodarza wieyskiego i Katarzyny z domu niewiadomey, Małżonków, urodzoną we Wsi Słomkowie Guberni Mazowieckiej, z niegdy Jana Sakowskiego mającą lat trzydzieści ieden, przy familii swey, przy Ulicy Krzywekoło pod liczbą sto ośmdziesiąt siedm w Parafii tuteyszej, od miesięcy ośmiu zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piątym, dwunastym i dziewietnastym Stycznia, roku bieżącego, w Kościele parafialnym Warszawskim Świętego Jana. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z zaślubionym i świadkiem drugim, zaślubiona zaś i świadek pierwszy pisaś nie umieją. — Trzy wyrazy podkreślone bez znaczenia. 

      (-) Xiądz Walenty Greiffenberg Wikaryusz Parafii Świętego Jana

(-) Emeryk Szypowski                      (-) Wincenty Łącki Świadek

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Łodzi,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,