Urodziła się: 10 kwietnia 1896 roku (piątek) w Karszewie

                            (par. i gm. Dąbie, pow. kolski)

Rodzice:

- Stanisław Wyganowski (1865-1900)

- Anna Orzechowska (1868-1953)

 

Rodzeństwo: (5)

- Tadeusz (1889-1941)

- Antonilla (1891-1990)

- Jan (1893-1971)

- Stefan (1894-1960)

- Zofia (1895-1970)

 

Mąż:

- Lucjan Feliks Błędowski (1896-?)

 

Ślub: 2 lipca 1918 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

            w Warszawie

Dzieci: (3)

- Krystyna (?)

- Maria (?)

- Józefa (?)

 

Zmarła: (?) 1961 roku w Józefowie

                  (miast i gmina, pow. otwocki)

Pochowana: na Cmentarzu w Józefowie

 

? dziecko Stanisława i Anny.

 

Pochodziła z rodziny szlacheckiej herbu Łodzia ze Zbylczyc

                                                                                      (gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki)

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1918, 2 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1818, strona 38, numer aktu 75

 

Działo się w Warszawie w parafji Świętego Jana dnia drugiego Lipca tysiąc dziewięćset ośmnastego roku o godzinie jedenastej rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków, Stanisława Romaszewskiego, urzędnika, lat trzydzieści dziewięć mającego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem sto czterdziestym drugim, w dniu dzisiejszym zawarty został związek małżeński między Lucjanem Feliksem Błędowskim kawalerem, Obywatelem ziemskim, lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w parafji Kłodawa powiatu Kolskiego gubernyi Kaliskiej, synem Feliksa i Marji Kazimiery z Kreczunowiczów małżonków Błędowskich, zamieszkałym w Siemianowie powiatu Kutnowskiego gubernji Warszawskiej w parafji Głogowiec, a Jadwigą Heleną Wyganowską panną przy matce, lat dwadzieścia dwa mającą, urodzoną w parafji Dąbie powiatu Kolskiego, córką Stanisława i Anny z Orzechowskich małżonków Wyganowskich, zamieszkałą w Brzezinach w parafji Długa Kościelna powiatu Mazowieckiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafjalnych kościołach w Głogowcu w dniach, drugim, dziewiątym i szesnastym Czerwca roku bieżącego, i w parafji Długa Kościelna w dniach dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim Czerwca roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Związek niniejszy pobłogosławionym został przez Księdza Władysława Lewickiego proboszcza parafji Głogowiec w Warszawie w kościele Matki Boskiej Łaskawej (po pijarskim) na zasadzie upoważnienia wydanego przez Księdza Edwarda Detkensa wikarjusza parafji Św. Jana w Warszawie z dnia wczorajszego. Akt ten po odczytaniu przez Nas, nowo zaślubionych, świadkami i błogosławiącym podpisany został.

                                                                    (-) Ks. M. Dembowski

 

(-) Lucjan Feliks Błędowski          (-) Jadwiga Helena Wyganowska

(-) Stanisław Romaszewski

 

                                    (-) ks. Władysław Lewicki -

 

 

Razem z mężem gospodarowała w majątku Pomarzany (gm. Kłodawa, pow. kolski)

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Poznaniu o/Konin,

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,