Urodziła się: ok. 1855 roku w Grzebowilkach

                  (par. Kołbiel, gm. Glinianka, pow. nowomiński, gub. warszawska)

Rodzice:

- Kazimierz Witalis Dyzmański (1822-1858)

- Joanna Garczyńska (1835-1868)

 

Rodzeństwo: ()

- Kazimierz Hubert (1853-1904)

 

Mąż: (2)

1. Bronisław Mieczysław Mścisław Sroczyński (1848-1875)

 

    Ślub: 15 kwietnia 1874 roku (środa) w Kościele pw. Narodzenia

                NMP w Warszawie (Leszno)

    Dzieci: (1)

    - Bronisława Zofia Maria (1875-?)

 

2. Ludwik Marian Szmidecki (1850-1936)

 

    Ślub: 20 października 1877 roku (sobota) w Kościele pw.

                Św. Alexandra w Warszawie

    Dzieci: (7)

    - Janina Paulina (1878-1969)

    - Wojciech (1881-1881)

    - Teodor (?)

    - Zofia (1887-1975)

    - Kazimiera (1888-1943)

    - Ludwik (?-1915)

    -

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Kazimierza i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:     duplikat ASC

 

 

Rok 1874, 15 kwietnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1874, strona 25, numer aktu 49

 

49. Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Świętej Bogurodzicy dnia trzeciego / piętnastego Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Władysława Garczyńskiego Obywatela lat trzydzieści zamieszkałego tymczasowo w Warszawie przy ulicy Wierzbowej pod numerem sześćset trzynastym i Wincentego Sroczyńskiego właściciela majątku lat pięćdziesiąt sześć zamieszkałego tymczasowo w Warszawie przy ulicy Wierzbowej pod numerem sześćset trzynastym, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Bronisławem, Mieczysławem, Mścisławem Sroczyńskim kawalerem Właścicielem Majątku Targówka lat dwadzieścia sześć mającym, urodzonym w Austryjackim Cesarstwie we wsi Kobierzyn, synem Wincentego i Karoliny z domu Mirosławskiej małżonków, zamieszkałych we wsi Targówka powiatu Miechowskiego a tymczasowo w Warszawie pod numerem sześćset trzynastym przy ulicy Wierzbowej, i Maryą Pauliną Dyzmańską panną, córką Obywateli, lat dwadzieścia mająca, urodzoną w powiecie Nowomińskim we wsi Grzebowilki córką niegdy Kazimierza i Joanny z domu Graczyńskiej małżonków, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej pod numerem osiemset piątym. Małżeństwo to poprzedziła tylko jedna zapowiedź ogłoszona w tutejszym Kościele Parafialnym i w Tarnawskim Kościele Parafialnym w dniu dwudziestym czwartym Marca / piątym Kwietnia roku bieżącego, od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie za zezwoleniem Konsystoryi Archidiecezji Warszawskiej z dnia dwudziestego siódmego Marca / ósmego Kwietnia roku bieżącego za numerem osiemset trzydzieści pięć, i Biskupa Kielecko-Krakowskiej Diecezji dwudziestego Marca bieżącego roku za numerem czterysta dziewiątym. Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego dane przez głównego opiekuna panny młodej obecnego przy zaślubinach przedstawiono osobiście. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia związku poprowadził Ksiądz Ferdynand Dreszer Wikariusz tutejszej Parafii.—

Akt ten po przeczytaniu z nami, i stawającymi podpisany został. —

 

za Proboszcza Parafii   (-) Ks. Ferdynand Dreszer

 

 

(-) Bronisław Sroczyński    (-) Paulina Dyzmańska

(-) Władysław Garczyński         (-) Wincenty Pawel Sroczyński  

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:     duplikat ASC

 

 

Rok 1877, 20 października (sobota)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1877, strona 53, numer 105

 

Działo się w Warszawie dnia

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,