Urodziła się: 14 sierpnia 1842 roku (niedziela) w Łukowie

                            (par. Łuków, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Erazm Skotnicki (1802-1855)

- Emilia Wilczyńska (1824-1904)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Wit Modest (1832-?)

- Jan Stanisław (1833-1834)

- Felix (1839-?)

- Adam Antoni (1840-1841)

rodzone: ()

- Leonida (1844-1909)

- Walentyna (1848-?)

 

Mąż:

- Leon Bronisław Hauschild (1839-1932)

 

Ślub: 6 czerwca 1871 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

- Euzebia Jadwiga (1872-1969)

- Józef Damazy (1873-1874)

- Wacław (1876-1952)

 

Zmarła: 10 listopada 1922 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 29, rząd 1, p. 16,17

 

? dziecko Erazma i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1871, 6 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1869-1871, strona 207/234, numer aktu 59

 

Działo się w mieście Warszawie w Kancelaryi Parafii Wszystkich Świetych, dnia dwudziestego piątego Maja / szóstego Czerwca tysiąc osiemset sziedemdziesiatego pierwszego roku o godzinie siódmej po południu - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Saturnina Andrzeja Skotnickiego Urzędnika Koleji Żelaznych zamieszkałego w Warszawie i Feliksa Skotnickiego Urzędnika przy Urzędzie Celnym w Nieszawie zamieszkałym w Aleksandrowie , obydwóch pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Leonem Boronisławem Hauszyld  kawalerem, trzydziesci dwa lata mającym, urodzonym w Warszawie zamieszkałym w Parafii Kozłów Biskupi Warszawskiej Gubernii synem Franciszka Antoniego i Moniki Zofii z Szamelów małżonków Hauszyld, zamieszkałych we wsi Grabostów Parafii Kociszew Piotrkowskiej Gubernii i tu będącymi obywatelami ziemskimi — i Marianną Stefanią Skotnicką panną, dwadzieścia osiem lat mającą, urodzoną we wsi Łuków Siedleckiej Gubernii, Córką Erazma i Emilii z Wilczyńskich małżonków Skotnickich, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset trzydziestym dziewiątym w tutejszej parafii i teraz przy matce zostającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w niedzielę dnia jedenastego / dwudziestego trzeciego kwietnia bieżącego roku i następujących po sobie dwóch niedzielach w Parafii w Kociszewie,a w dniach osiemnastym / trzydziestym kwietnia i następujących po sobie dwóch niedzielach w Parafii tutejszej. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Antoni Rogowski tutejszy wikariusz. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom  przeczytany, Nimi i Nami podpisany -

 

                               (-) Ksiądz Józef Dobrowolski Wikariusz

 

(-) Leon Hauszyld     (-) Marja Skotnicka

(-) Feliks Skotnicki       (-) Saturnin Skotnicki

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1922, 13 listopada (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1926, strona 66, numer aktu 395

 

Działo sie w Warszawie w Kancelaryi Parafii Św. Aleksandra dnia trzynastego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się: Roman Chrabczyński, kupiec i Stanisław Wojciechowski, woźny, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że dnia dziesiątego listopada o godzinie dziesiątej wieczorem , w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem tysiąc sześćset dziewięćdziesiątym dziewiątym zmarła Marja Hauszyld, zamężna, licząca lat osiemdziesiąt, urodzona w Warszawie, córka Erazma i Emilji z Wilczyńskich, małżonków Skotnickich F. Po przekonaniu się o śmierci Hauszyld, akt niniejszy po odczytaniu przez Nas i Stawających Podpisany został. —                                       (-) Ks. nieczytelnie

w miejsce znaku F wpisać: pozostawiwszy męża Leona

 

 (-) Roman Chrabczyński        (-) S. Wojciechowski

                                                                                                   

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,