Urodziła się: 31 grudnia 1814 roku (sobota) w Warszawie

 

Rodzice:

- Jakób Andrzej Kosmelski (1774-1823)

- Joanna Sengteller (1795-1847)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż:

- Felix Betcher (1804-1852)

 

Ślub: 16 lipca 1836 roku (sobota) Kościół pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarła: 19 sierpnia 1836 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jakóba i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 16 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1936, strona 136, numer aktu 136

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Szesnastego Lipca Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego Szóstego Roku o godzinie ósmej z rana. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Józefa Sarneckiego Urzędnika Klassy Dziewiatej w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą Dwatysiące Sześćset Ośmdziesiąt sześć zamieszkałego lat Czterdzieści dwa liczącego, i Woyciecha Podolskiego Adyunkat w Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Żabiej  pod liczbą Dziewięćset pięćdziesiąt pięć zamieszkałego lat Trzydzieści ośm mającego. Nadniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Felixem Betcher kawalerem Urzędnikiem w Komisyi Rządowej Skarbu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc Osimset pięćdziesiąt dwa zamieszkałym, urodzonym w Mieście Płocku z Jana i Teofili z Kozińskich Małżonków Betcherów Oyca nieżyjącego Matki żyjącej w Mieście Warszawie zamieszkałey lat Trzydzieści dwa mającym, a Panną Elżbietą Córką Jakóba i Joanny z Sengtelerów Małżonków Kosmelskich Oyca nieżyjącego Matki żyjącej w Mieście Warszawie zamieszkałey lat Dwadzieścia jeden liczącej w Mieście Warszawie urodzoną w Parafii Św. Jana, a nateraz w Parafii tuteyszey przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąć Osimset pięćdziesiąt ośm zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach Dwudziestym szóstym Czerwca Trzecim i Dziesiątym Lipca Roku bieżącego w Parafii tutejszej, jako też uszanowanie ze strony oboyga nowozaślubionych obecnym Matkom dopelnione zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas, Nowozaślubionych, Matkę nowozaślubionego, i nowozaślubioney, oraz świadków podpisany został.

(-) Xiądz Antoni Kotowski Kanonik Metropolitalny Warszawski Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie

 

(-) Felix Betcher          (-) Elżbieta Kosmelska

(-) Joanna Gadomska

(-) Józef Sarnecki Urzęd. 9 Klassy     (-) Teofila Betcherowa

                                                                               (-) Woyciech Podolski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 19 sierpnia (piatek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów Tom z roku 1836, strona 794, numer aktu 821

 

Działo się w Warszawie dnia Dziewietnastego Sierpnia Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego Szóstego Roku, o godzinie szóstej z rana, Stawili się Jan Gadomski Sekretarz Administracji Tabacznej lat trzydzieści cztery, i Józef Bether Subiekt handlu lat dwadzieścia cztery, mający, obadwa w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie piątej rano, umarła Elżbieta Betcherowa zamężna lat dwadzieścia jeden mająca tu w Warszawie przy ulicy Rynek Nowego Miasta pod liczbą Trzysta Czternaście urodzona w Warszawie z Jakóba i Joanny z Sengtellerów Małżonków Kosmelskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Felixa Betcher. Po przekonaniu się o zejściu Elżbiety Betcher, Akt ten stawającym przeczytany i przez tychże podpisany został.

                                                                                                (-) W Zastępstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikaryusz Parafij Panny Maryi

 

(-) Jan Gadomski            (-) Józef Betcher

 

 

 


 

Przypisy:

 

 (1) -

 

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,