Urodził się: ok. 1802 roku w Lichawie

                         (par. i gm. Małyń, pow. szadkowski, dep. kaliski)

Rodzice:

- Ignacy Chrzanowski (1765-?)

- Zuzanna Zaremba (1775-1817)

 

Rodzeństwo: ()

- Adam Napoleon (1806-1884)

- Piotr Kajetan Tyburcy (1810-1830)

 

Żona:

- Izabella Augusta Boretti (1808-1892)

 

Ślub: 21 lutego 1829 roku (sobota) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarł: 9 kwietnia 1840 roku (czwartek) w Lichawie

               (par. i gm. Małyń, pow. sieradzki, ob. łęczycki)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Zuzanny.

 

Dziedzic wsi Lichawa

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 21 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1829, strona 607, numer aktu 47

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego lutego Tysięcznego ośmsetnego dwudziestego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Bonifacego Witkowskiego Budowniczego Wojewódzkiego, Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery zamieszkałego, lat dwadzieścia dziewięć liczącego, Szwagra Niżej wymienionej Nowozaślubionej i Stanisława Kruszewskiego Nad Dzierżawcy Ekonomii Zdziechów w Obwodzie Łęczyckim Województwie Mazowieckim, i tamże zamieszkałego, lat trzydzieści ośm mającego, Nie krewnego, na  dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Franciszkiem Chrzanowskim kawalerem Dziedzicem Dóbr Lichawy w Obwodzie Sieradzkiem Województwie Kaliskim położonych, i tamże zamieszkałym. Urodzonym w wyż rzezconej Wsi Lichawa z Jgnacego Chrzanowskiego Chorążego Woysk Polskich, i Zuzanny z Zarembów Jego Małżonki nie żyjących, niegdyś w wyż rzeczonej Wsi Lichawa zamieszkałych lat dwadzieścia siedem nieskończonych mającym, a panną Jzabellą, Augustą, Xawerą, Alojzą, Karoliną, Antoniną, Barbarą, Klementyną ośmiu Jmion, Córką Józefa i Barbary z Rynkiewiczów Małżonków Boretti żyjących, w Mieście Warszawie zamieszkałych, lat dwadzieścia jeden skończonych liczącej, w Mieście Warszawie w Parafii Świętego Jana Urodzoną, a nateraz w Mieście Warszawie w Parafii Panny Maryi przy Rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach, dwudziestym ósmym Grudnia roku zeszłego i Czwartym i jedenastym Stycznia roku bieżącego w Parafiach w Małynie Województwie Kaliskim, i tutejszej, jako też Zezwolenie ustne obecnego Aktowi Małżeństwa Oyca Nowozaślubionej nastąpiło. Ze strony zaś Franciszka Chrzanowskiego Uszanowanie dla braku Krewnych Wstępnych dopełnionym bydz niemogło. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli.- Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nowozaślubionych i Świadków, oraz Ojca Nowozaślubionej podpisany został. -                                                                             (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domaniewski Wikaryusz Parafii Panny Maryi Ślub dający

 

(-) Franciszek Chrzanowski   (-) Jzabella Boretti        (-) S. Kruszewski

                                                                            (-) Bonifacy Witkowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,